دوستان کهن

در کوچه‌باغ مشیری؛ استادان فریدون مشیری و اسرافیل شیرچی

بر سریر خوشنویسی؛ استادان غلامحسین امیرخانی و اسرافیل شیرچی

آفریدگاران هنر؛ استادان محمود فرشچیان و اسرافیل شیرچی

استادان فریدون مشیری و اسرافیل شیرچی

استادان فریدون مشیری و اسرافیل شیرچی

استاد اسرافیل شیرچی

آواز و خوش‌نویسی در آغوش هم؛ استادان شهرام ناظریان و اسرافیل شیرچی

گردآورد تصاویر

استاد اسرافیل شیرچی

استادان محمود فرشچیان و اسرافیل شیرچی

شیفتگان در حلقه استاد؛ استاد اسرافیل شیرچی، ریحانه ماهرالنقش، و محمدمجید سپنتافر

در حلقه خرد و اندیشه؛ اسرافیل شیرچی، کامبیز درمبخش، مسعود فروتن، الهی قمشه‌ای، و داوود حیدری